UPDATE
02-03-2022: 
Corona measures for lab-research have been relaxed, please see below for the new guidelines.

Contents

English

English: Changes in COVID-procedures for FSW Lab Research (starting 28 Februari 2022)

Due to changes in the nation-wide corona measures on 25th February, the rules for research at the FSW will also change, starting from the 28th of February.

The following actions will no longer be needed: 

 • Following COVID research protocols in ongoing studies. 
 • Submitting COVID research protocols to SOLO for new studies. 
 • Submitting research checklist to SOLO. 
 • Having participants fill in the triage from before coming to the lab. 

Actions that are not required, but are encouraged if possible and sensible: 

 • Keeping the 1,5 meter distance. 
 • Disinfecting lab equipment or ventilating the room after use (aside from regular hygiene protocols). Do not assume the previous lab user has disinfected equipment and/or ventilated the room, so account for sufficient time before your participants arrive if you wish to do this yourself. 
 • Participants and researchers carrying out a self-test before coming to the university (in line with the current policy for Leiden University employees). 

To ensure the safety of experimenters and participants in the lab, the following measures are required: 

 • The information letter notes that participants should not come to the lab if they have Corona symptoms  and requests to do the Leiden University Coronacheck (Dutch, English). In case participation is linked to acquiring SONA credits, no penalties (credit subtraction) should be applied in such “no-show” cases, even if the experimenters are informed less than 24 hrs beforehand. Example texts are included at the end of the email. If the information letter can no longer be changed e.g., in ongoing research, please contact the participants to inform them of the Coronacheck.  
 • Wearing mouth-masks will remain the default policy, but can opted-out of if both participant(s) and experimenter agree at the start of the session.  
 • Researchers are required to continue registering their lab activities in the Excel sheet.  

Changes to your study in line with the above do not have to be communicated or checked with the Ethics committee. Finally, if at any point in the future the corona measures become stricter again, the use of protocols and/or research checklist might be reinstated.

Example text for information letter: 

"Don’t come to the University if you have symptoms, have tested positive or are in quarantine. Do the Corona Check before you come to the University. We also encourage you to take a self-test. Please always inform the experimenters as soon as possible if you cannot come for these reasons. For first-year student participants: no SONA credit penalties will be applied if you can not come due to Corona-related reasons. By default, mouth-masks are worn during research, but can be opted-out of if both you and the experimenter agree about this at the start of the session.” 

Dutch

Aanpassingen COVID-procedures FSW Labonderzoek (vanaf 28 februari 2022)

Door wijzigingen in de landelijke coronamaatregelen op 25 februari, veranderen vanaf 28 februari ook de regels voor onderzoek in de FSW labs.

 De volgende handelingen zijn niet meer nodig: 

 •  Het volgen van de COVID-onderzoeksprotocollen in lopende onderzoeken. 
 •  Het indienen van COVID-onderzoeksprotocollen bij SOLO voor nieuwe onderzoeken. 
 •  Het inleveren van onderzoekschecklisten bij SOLO. 
 •  Deelnemers de triage laten invullen van voordat ze naar het lab komen. 

 Maatregelen die niet verplicht zijn, maar waar mogelijk wel aangemoedigd worden: 

 • Het houden van de 1,5 meter afstand. 
 • Het desinfecteren van laboratoriumapparatuur of het ventileren van de ruimte na gebruik (m.u.v. reguliere hygiëne protocollen). Ga er niet van uit dat de vorige labgebruiker apparatuur heeft gedesinfecteerd en/of de ruimte heeft geventileerd, dus houd rekening met voldoende tijd voordat uw deelnemers arriveren als u dit zelf wilt doen. 
 • Het doen van een Corona zelftest voordat deelnemers of experimentleiders naar de universiteit komen (in lijn met het huidige beleid voor medewerkers van de Universiteit Leiden). 

Om de veiligheid van onderzoekers en deelnemers in het laboratorium te waarborgen, zijn de volgende maatregelen vereist: 

 • In de informatiebrief wordt vermeld dat deelnemers niet naar het lab komen als ze Corona-symptomen hebben en verzocht om voorafgaand de Coronacheck van de Universiteit Leiden te doen (Nederlands, Engels). Voor studentparticipanten die meedoen voor SONA credits, gelden geen sancties (aftrek van credits) wanneer wordt afgezien van deelname vanwege Corona-gerelateerde redenen, ook niet wanneer er minder dan 24 uur van te voren wordt afgemeld. Onderaan zijn voorbeeldteksten opgenomen. Indien de informatiebrief niet meer gewijzigd kan worden, bijvoorbeeld in lopend onderzoek, neem dan contact op met de deelnemers (bijvoorbeeld per mail) om hen te informeren over de Coronacheck. 
 • Het dragen van mondmaskers in het lab blijft het standaardbeleid, maar hiervan kan worden afgezien worden als zowel deelnemer(s) als experimentleider bij aanvang van de sessie akkoord gaan. 
 • Onderzoekers moeten hun lab-activiteiten blijven registreren in de Excelsheet

Wijzigingen in lopende studies in lijn met bovenstaande hoeven niet te worden gecommuniceerd of gecontroleerd bij de commissie ethiek. Tot slot, als op enig moment in de toekomst de coronamaatregelen weer strenger worden, kan het gebruik van protocollen en/of onderzoekschecklist terug worden hersteld.

 Voorbeeldtekst voor informatiebrief: 

 "Kom niet naar de universiteit als u symptomen heeft, positief getest bent of in quarantaine zit. Doe de Corona check voordat u naar de universiteit komt. Ook raden we u aan een zelftest te doen. Informeer altijd zo snel mogelijk de onderzoekers als u om één van deze redenen niet kunt komen. Bij deelname voor SONA credits worden er geen sancties toegepast (aftrek van SONA-credits), ook niet wanneer de afmelding minder dan 24 uur voor aanvang gebeurt. Standaard wordt tijdens het onderzoek een mondmasker gedragen, maar hiervan kan worden afgezien als u en de onderzoeker beiden akkoord gaan hierover bij aanvang van de sessie.” 

 

Tags: